Meşhur Osmanlı ulemasından Molla Hüsrev Hazretleri Edirne’deki Halebî Medresesinde müderrislik yaparken Allâme Sadeddin Teftezânî’nin «Mutavvel» isimli kitabına bir haşiye yazmış ve o zamanın sayılı alimlerinden sayılan Seyyid Ahmed Kırımı Edirne’ye geldiği zaman haşiyeyi tetkik etmesi ve gerekli tashihi yapması için ona vermişti.

Seyyid Ahmed Kırımı, Molla Hüsrev’iıı haşiyesini baştan sona kontrol etmiş ve bazı değişiklikler yaparak birçok yerde yanlışlar yapıldığını bildirmişti.

Molla Hüsrev Hazretleri, Seyyid Ahmed Kırımî’nin tenkidlerini görünce, hele bir çok tutarsız ve mesnetsiz itirazlar yaptığını anlayınca hayli üzülmüş ve durumun devrin ileri gelen ilim adamlarının önünde müzakere edilmesini ve Seyyid Ahmed Kırımi’nin itirazlarının çürütülmesini arzu etmişti.

Bu vesile ile hem misafir olan hem de kendi haşiyesinin yanlışlarını tesbit ettiğini bildiren Seyyid Ahmet Kırımî’nin de hazır bulunduğu bir yemek ziyafeti tertip etti.

Yemekten sonra ilim meclisi açıldı ve Molla Hüsrev kendisinin yazdığı haşiyeyi ve Kırımi’nin itirazlarını birer birer anlattı ve kendisinin haklı, Kırımî’nin itirazlarının da yanlış olduğunu aklî ve naklî delillerle ortaya koydu.

Orada bulunan bütün alimler ve Kirimi, Molla Hüsrev Hazretlerinin ilmî dirayetini kabul edip haklılığına karar verdiler.